Verzuim in bijzondere situaties

Verzuim in bijzondere situaties

Dinsdag 17 juli 2018

Verzuim in bijzondere situaties

Met een verzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Maar wat zijn de regels precies bij verschillende soorten dienstverband? En hoe werkt het bij onbetaald verlof en wat gebeurt met bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekteverzuim? In deze blog bespreek ik een paar uitzonderingen waar u rekening mee kunt houden als het gaat om ziekte van een werknemer.

Stagiairs

Moet het loon doorbetaald worden bij ziekte van een stagiair? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de beloning die de stagiair ontvangt tijdens de stage. Krijgt een stagiair een reële beloning (bijvoorbeeld het minimumjeugdloon)? Dan gelden de regels die ook voor de andere werknemers gelden. Krijgt de stagiair een stagevergoeding? Dan gaat het om een fictieve dienstbetrekking. De stagiairs vallen dan ook niet onder de loondoorbetalingverplichting bij ziekte van de werkgever.

Oproepkrachten en 0-urencontract

Of een oproepkracht recht heeft op doorbetaling bij ziekte, hangt af van het soort contract. De regels zijn anders voor oproepkrachten met een voorovereenkomst, nul-urencontracten en min-maxcontracten. Op de website van de Rijksoverheid wordt verder uitgelegd welke contracten er voor oproepkrachten zijn en wanneer een oproepkracht recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte. Naast deze wettelijke regeling kan er bovendien in de cao een afwijkende afspraak zijn opgenomen.

Als een oproepkracht drie maanden lang elke week óf 20 uur per maand werkt, dan wordt overigens niet meer van een oproepkracht gesproken, maar is er sprake van een werknemer voor wie een loondoorbetalingsplicht geldt. Het gemiddelde loon van de oproeper van de afgelopen drie maanden moet bij ziekte doorbetaald worden.

Onbetaald verlof en ziekte

Bij onbetaald verlof neemt de werknemer een periode verlof op waarin hij geen salaris ontvangt. In de periode dat de werknemer onbetaald verlof heeft, is hij niet verzekerd voor de Ziektewet en de WIA. Hij krijgt dus geen loon of uitkering wanneer je tijdens het verlof ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt.

Ziekte kan wel een reden zijn om het verlof voortijdig af te breken. Dat gaat in overleg tussen werkgever en werknemer. De datum van je eerste ziektedag kan dan worden vervroegd om zo spoedig mogelijk met de re-integratie te starten.

Ziekteverzuim en bovenwettelijke vakantiedagen

Onder bepaalde voorwaarden mogen bovenwettelijke vakantiedagen worden weggestreept tegen ziektedagen. Dan moet vooraf, in de arbeidsovereenkomst of de cao, overeen zijn gekomen dat ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt.

Op grond van de wet heeft iedere werknemer recht op het aantal vakantiedagen dat gelijk is aan vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Iemand die 40 uur per week werkt, heeft dus recht op 160 uur vakantie (20 vakantiedagen). Het aantal ziektedagen dat aangemerkt mag worden als vakantiedagen is beperkt tot de bovenwettelijke vakantiedagen. Een werknemer 40 uur per week werkt en per jaar recht heeft op 25 vakantiedagen, heeft hij 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Alleen deze 5 vakantiedagen mogen worden verrekend met ziektedagen.

Advies over de verzuimverzekering