Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren: bescherming privé vermogen bestuurders

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BCA) is van belang voor (bestuurders van) verenigingen, stichtingen en vennootschappen. Bestuurders kunnen ook aansprakelijk gesteld worden tot in hun privé-vermogen. De BCA dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders of commissarissen voor vermeende of gebleken fouten. 

Offerte bestuurdersaansprakelijkheid

Waarvoor staat de afkorting BCA?

De volledige naam van deze verzekering is de Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering wordt daarom afgekort tot BCA.

Wat wordt verstaan onder kennelijk onbehoorlijk bestuur?

Het gaat bij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering om aanspraken van onder andere de aandeelhouders, de werknemers, de concurrenten en overheidsinstellingen als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuurOnder kennelijk onbehoorlijk bestuur kunnen zaken vallen als:

  • Nemen van beslissingen met vergaande financiële consequenties zonder behoorlijke voorbereiding.
  • Niet verschaffen van inlichtingen aan commissarissen of andere toezichthoudende personen, zodat zij hun toezichthoudende functie niet kunnen uitoefenen.
  • Nalaten zich te verdiepen in de kredietwaardigheid van contractpartners aan wie men leveranties op krediet verstrekt.
  • Aangaan van contractuele verplichtingen waarbij men weet dat de rechtspersoon deze verplichtingen niet kan nakomen.
  • Verwaarlozen van fundamentele bestuursplichten, zoals de plicht tot het bijhouden van behoorlijke boekhouding en bedrijfsadministratie.

Wat is gedekt met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Ongeacht of er sprake is van een terechte of een onterechte aanspraak worden de kosten van verweer onder deze verzekering vergoed. Onder kosten van verweer vallen kortweg: alle redelijke kosten, vergoedingen en uitgaven gemaakt voor het verdedigen of onderzoeken van aanspraken onder deze verzekering, proceskosten, kosten voor hoger beroep en kosten voor cassatie.

Als blijkt dat de betreffende bestuurder of commissaris persoonlijk aansprakelijk is, dan wordt de schade van de eisende partij vergoed onder de polis tot een maximum van het verzekerde bedrag.

Is de BCA ook van belang voor interim-bestuurders?

Anders dan vaak wordt gedacht geldt voor interim-bestuurders hetzelfde als voor bestuurders in vaste dienst. Zij lopen dezelfde risico's en kunnen op dezelfde wijze aansprakelijk worden gehouden. Interim-bestuurders vallen binnen de dekking van de BCA van de betreffende organisatie.

Offerte BCA aanvragen

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren