De verplichtingen voor uw bedrijf in de nieuwe Arbowet

De verplichtingen voor uw bedrijf in de nieuwe Arbowet

Woensdag 18 april 2018

De verplichtingen voor uw bedrijf in de nieuwe Arbowet

Per 1 juli 2017 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet). Belangrijke wijzigingen binnen de Arbowet zijn de invoering van een basiscontract en de rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Als werkgever heeft u een jaar de tijd gekregen om aan de nieuwe wet te voldoen. Is dit bij uw bedrijf ook gelukt?

Kans op boetes als u niet aan de Arbowet voldoet

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) mag vanaf 1 juli 2018 werkgevers boetes gaan opleggen als zij niet voldoen aan de nieuwe wetgeving. De verwachting is dat de Inspectie SZW scherp gaat controleren op de naleving van de nieuwe Arbowet.

Preventiemedewerker als spin in het web

Voor de arbodienst is er een verplichting om nauw samen te werken met de preventiemedewerker(s). De preventiemedewerker moet ten minste één keer per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken in het bedrijf bespreken met de ondernemingsraad, de werkgever en de arbodienst of de bedrijfsarts.

Hoe hoog zijn de boetes als niet aan de regels wordt voldaan?

  • Geen basiscontract: € 1.500
  • Basiscontract niet compleet: € 750
  • Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken: € 750
  • Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: € 1.500
  • Attendering werknemers op open spreekuur ontbreekt: € 1.500
  • Geen preventiemedewerker aangewezen: € 1.500
  • Geen adequate toegang tot bedrijfsarts: € 1.500
  • Bedrijfsarts kan werkplek niet bezoeken: € 1.500
  • Geen mogelijkheid tot second opinion: € 1.500
  • Niet juist ter beschikking stellen van second opinion: € 750

Voldoen aan de regels én medewerkers gezond houden met NLG Arbo

Uniek bij VMD Koster is dat we samen met nog tien verzekeringsadviseurs een eigen arbodienst hebben opgericht: NLG Arbo. NLG Arbo biedt meer dan alleen de vertrouwde advisering bij arbeidsongeschiktheid. Er is veel aandacht voor medewerkers gezond houden en uitval voorkomen. Zo houdt u grip op verzuim. De afgelopen jaren is de meerwaarde voor werkgevers en werknemers bewezen door aanzienlijk lagere verzuimcijfers dan het landelijk gemiddelde.

Advies over naleving van de Arbowet en ziekteverzuim

Mijn collega’s en ik ondersteunen uw bedrijf bij de keuze voor de juiste arbodienstverlener en het naleven van de Arbowet. Bel 0172 611 116 voor een afspraak of stuur een mail naar adejong@vmdkoster.nl. Samen zorgen we ervoor dat u arboproof bent en blijft.

Advies over arbodienstverlening