Uitwerking pensioenakkoord: wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

Uitwerking pensioenakkoord: wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

Vrijdag 30 september 2022

Uitwerking pensioenakkoord: wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

Het pensioenakkoord uit 2019 heeft ook voor werkgevers met een verzekerde pensioenregeling ingrijpende gevolgen. In dit artikel zetten we de belangrijkste punten op een rij. 

Let wel op: er moeten nog veel zaken verduidelijkt en uitgewerkt worden. Ook moeten de plannen nog goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer. De planning is dat de Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023 ingaat. 

Advies over uw pensioenregeling

Waarom is een nieuw pensioenstelsel nodig?

Als gevolg van veranderingen in de samenleving op het gebied van demografie, economie en arbeidsmarkt, sluit het pensioenstelsel niet goed meer aan op de huidige maatschappij. Om toekomstbestendig te kunnen blijven is aanpassing van het stelsel noodzakelijk. Het doel is een pensioenstelsel dat leidt tot een transparanter, persoonlijker en koopkrachtig pensioen.

Wat zijn de uitgangspunten voor het nieuwe pensioenstelsel?

Uitgangspunten uit het huidige pensioenstelsel die blijven:

  • De ambitie van een op 68 jaar ingaand ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde salaris na 40 jaar opbouw.
  • Solidariteit en collectiviteit blijven belangrijke uitgangspunten.
  • De huidige verplichtstelling blijft behouden

Het streven is dat met de aanpassingen niemand die nu pensioen opbouwt er op achteruit gaat. Het huidige pensioenniveau moet op zijn minst gelijk blijven. Nieuwe uitgangspunten zijn:

  • Voor iedere deelnemer geldt, ongeacht zijn leeftijd, hetzelfde percentage van de pensioengrondslag als jaarlijkse beschikbare premie.
  • De deelnemer weet welke premie er voor hem beschikbaar is, maar het pensioenresultaat dat behaald wordt, is onbekend.
  • Het uiteindelijke resultaat hangt af van de omstandigheden op de financiële markten en de ontwikkeling van de levensverwachting.

De planning was om in 2021 de benodigde wet- en regelgeving op te stellen en in te voeren, maar dat is vertraagd naar 2023. Uiterlijk vier ja nadat de Wet toekomst pensioenen in werking treedt, moeten alle pensioenuitvoerders hun pensioenregeling hebben aangepast.

Verschil tussen pensioenfondsen en verzekerde regelingen

De impact is anders voor werkgevers die aangesloten zijn bij pensioenfondsen (bijna 80% van de pensioenmarkt) en werkgevers die een verzekerde regelingen aanbiedt bij een verzekeraar of PPI.  Als een werkgever met een verzekerde regeling over moet gaan van een staffelpremie gekoppeld aan de leeftijd naar een vlakke premie, lopen de kosten voor de werkgever hoog op. Veel (oudere) deelnemers gaan er dan op achteruit en de werkgever moet dat compenseren.  Dat is niet gewenst en daarom komt er een overgangsregeling.

Overgangsregeling voor werkgevers met een verzekerde beschikbarepremieregeling

De overgangsregeling houdt in dat werknemers die nu al in een premieregeling met oplopende premies zitten, daar in mogen blijven. Alleen voor nieuwe deelnemers in een pensioenregeling geldt de verplichte vlakke premie. Dit voorkomt dat bedrijven grote compensaties moeten betalen. Een consequentie is wel dat werkgevers te maken krijgen met twee contracten voor de pensioenregeling. Eén voor de bestaande deelnemers en één voor de nieuwe deelnemers. Hoewel de overgangsregeling een grote stap vooruit is voor werkgevers, is de situatie met straks twee contracten zeker niet ideaal. Hier komt mogelijk nog een betere oplossing voor.

Moeten werkgevers al in actie komen door dit pensioenakkoord?

Het is de bedoeling dat je pensioenregeling uiterlijk vier jaar na invoering van de nieuwe pensioenwet is aangepast. Er is dus nog voldoende tijd om in actie te komen. Als werkgever hoeft u nog niet te starten met voorbereidingen voor de pensioenwijziging. De afspraken liggen ook nog niet vast. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven u informeren en adviseren, zoals u van ons gewend bent. Om het pensioenbewustzijn te vergroten en onrust te voorkomen, kunt u wel medewerkers informeren over de voorgenomen wijzigingen. Wij kunnen u hier natuurlijk ook bij ondersteunen.

Stel uw vraag aan onze pensioenadviseurs: bel 0172 611 116 of vul onderstaand formulier in