Financieel drama voor arbeidsongeschikten: wat kunt u als werkgever doen?

Financieel drama voor arbeidsongeschikten: wat kunt u als werkgever doen?

Woensdag 30 juni 2021

Financieel drama voor arbeidsongeschikten: wat kunt u als werkgever doen?

Vakbond FNV luidt de noodklok over werknemers die in de financiële problemen komen door arbeidsongeschiktheid. Ze komen vaak niet in aanmerking voor een uitkering, of krijgen te weinig om van rond te komen.

Meer arbeidsongeschikten door stijgende AOW-leeftijd

Het aantal arbeidsongeschikten groeit. Een belangrijke oorzaak is de stijgende AOW-leeftijd. Zeker mensen met zware beroepen redden het vaak niet om tot hun 66e of 67e door te werken. Zij vallen uit met bijvoorbeeld nek-, schouder- of rugklachten. Ook psychische klachten zoals een burn-out, overspannenheid of depressie kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid.

Wat zijn de regels voor arbeidsongeschiktheid?

Een werknemer in loondienst die ziek wordt, valt gedurende de eerste twee jaar onder de Wet verbetering poortwachter. Is de werknemer na twee jaar nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kan aanspraak worden gemaakt op een uitkering op grond van de WIA. Het UWV beoordeelt de mate van arbeidsongeschiktheid. Kan de werknemer minstens 35% minder verdienen dan het oude loon, dan ontvangt hij een uitkering. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van tenminste 80% en geen kans op herstel volgt een IVA-uitkering. Bij een percentage tussen 35% en 80% volgt een WGA-uitkering.

Geen uitkering bij minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft hij geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Werkgever en werknemer moeten samen bekijken welke mogelijkheden er nog zijn voor werk binnen het bedrijf. In de praktijk komt daar vaak weinig van terecht. Want uit het cijfers van het UWV blijkt dat de helft van deze groep zonder baan zit. Vaak komt de werknemer daardoor in de problemen.

Mogelijke aanpassing drempel

Er ligt een voorstel om de drempel voor een uitkering te verlagen naar 25 of 15 procent arbeidsongeschiktheid. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau kost dat 260 tot 430 miljoen euro. Jaarlijks komen dan 4.000 tot 8.000 mensen extra in aanmerking voor een uitkering die nu nog buiten de boot vallen.

WGA-uitkering afhankelijk van verdiencapaciteit

Ben je 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt, dan krijg je wel een uitkering. Het UWV bepaalt daarnaast wat de werknemer redelijkerwijs nog zou kunnen verdienen. Op termijn bepaalt dat ook de hoogte van de uitkering. Verdient de werknemer minder dan de helft van de verdiencapaciteit, dan gaat je uitkering ook flink omlaag. Het is bedoeld als prikkel om mensen aan het werk te houden, maar in de praktijk werkt dit vaak niet.

Helpen als werkgever met een collectieve verzekering voor de WIA

Iemand die langdurig arbeidsongeschikt is, krijgt onvermijdelijk te maken met een inkomensterugval. Als werkgever kunt u de hoogte van die terugval beperken met een WGA-hiaatverzekering. De belangrijkste voordelen van deze collectieve verzekering:

  • Meer inkomenszekerheid voor medewerkers
  • Sluit goed aan bij uw verzuimbeleid want er is aandacht voor re-integratie
  • Premie kan doorbelast worden op medewerker

Wilt u meer weten over deze verzekering? Neem dan contact met ons op via dit formulier.