Wet verbetering poortwachter plichten werkgever

Wet verbetering poortwachter plichten werkgever

Dinsdag 18 mei 2021

Wet verbetering poortwachter: wat moet ik doen als werkgever?

Een griepje, een gebroken sleutelbeen, een knieoperatie, het komt in iedere organisatie voor. Meestal is de medewerker binnen een paar dagen weer aan het werk. Maar wat als één van uw medewerkers langdurig uit de running is? U weet dat allerlei verplichtingen en termijnen gelden bij langdurig zieke medewerkers. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Maar het is een behoorlijke opgave om alles ook daadwerkelijk op te volgen. 

Daarnaast moet u ook nog eens zorgen dat het werk niet blijft liggen. En daarbij moet u oppassen dat andere medewerkers niet een te hoge werkdruk ervaren door de uitval van hun collega. Genoeg kopzorgen dus. Gelukkig staat u er niet alleen door. Wij kunnen u ontzorgen dankzij een effectieve verzuimaanpak.

Begin met een effectieve verzuimaanpak

Snel en effectief ingrijpen kan verzuim verkorten

De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim te beperken. Belangrijk is dat in alle verzuimdossiers bepaalde stappen worden doorlopen. Het uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

Tijdsafhankelijke verplichtingen: wanneer moet wat gedaan zijn?

Het eerste ziektejaar

 • De ziekmelding moet binnen 1 week worden doorgegeven aan uw arbodienst.
 • Binnen 6 weken moet er een probleemanalyse door een bedrijfsarts zijn opgesteld. Hierin wordt opgenomen wat de functionele beperkingen en mogelijkheden van de zieke medewerker zijn.
 • Op basis hiervan stelt u uiterlijk in week 8 het Plan van Aanpak op samen met uw zieke medewerker.
 • Uiterlijk in week 42 meldt u uw medewerker ziek bij het UWV.
 • Aan het einde van het eerste ziektejaar evalueert u gezamenlijk het re-integratieproces van het afgelopen jaar. 

Het tweede ziektejaar

 • Als het onzeker is of uw zieke medewerker kan terugkeren in uw organisatie, moet ook gezocht worden naar mogelijkheden buiten uw organisatie.
 • In week 91 vult u samen met uw medewerker de eindevaluatie in  en dient u de WIA aanvraag in bij het UWV.
 • In week 104 beoordeelt het UWV de WIA aanvraag.

Inspanningsverplichtingen: met welk doel?

Uitgangspunt is dat u als werkgever samen met uw zieke medewerker er alles aan doet om de medewerker zo snel én duurzaam mogelijk weer aan het werk te krijgen. Gezamenlijk bent u verantwoordelijk voor de re-integratie gedurende de eerste twee ziektejaren. Hierbij laat u zich ondersteunen door een arbodienst.

Financiële verplichtingen: welk loon betaal ik door?

Als uw medewerker ziekt wordt, betaalt u het loon door. Dit is wettelijk vastgelegd. Dit geldt voor de eerste twee jaren na de eerste ziektedag. De hoogte van de loondoorbetaling in deze twee jaren verschilt.

Het eerste ziektejaar

 • Het eerste ziektejaar betaalt u minimaal 70% van het loon van uw zieke medewerker.
 • Als dit minder is dan het wettelijk minimumloon, dan vult u het loonbedrag aan tot het minimumloon.
 • Als het loonbedrag hoger is dan het maximumdagloon, betaalt u enkel 70% van het maximumdagloon.
 • In een cao of arbeidsovereenkomst kan een hogere loondoorbetaling zijn afgesproken. Meestal wordt afgesproken dat u in het eerste ziektejaar 100% van het loon doorbetaalt.

Het tweede ziektejaar

 • In het tweede ziektejaar betaalt u minimaal 70% van het loon van uw zieke medewerker.
 • Als dit minder is dan het wettelijk minimumloon, hoeft u dit niet meer aan te vullen. Uw medewerker kan in dit geval zelf een toeslag aanvragen bij het UWV.
 • Ook in het tweede ziektejaar kan een hogere loondoorbetaling gelden, op grond van de cao of arbeidsovereenkomst.

Wet verbetering poortwachter: overzicht houden met VMD Koster

Samen zorgen we dat u de rechten en plichten kent. Zo kunt u een langdurig zieke medewerker op de juiste manier begeleiden. Direct vanaf het begin.

Met de verzuimaanpak van VMD Koster bent u goed voorbereid zodat u niet wordt overvallen door een (langdurig) zieke medewerker. Wij lichten onze werkwijze graag toe in een kennismakingsgesprek.

Adviesgesprek verzuimaanpak