Wet affectieschade in werking getreden

Wet affectieschade in werking getreden

Dinsdag 8 januari 2019

Wet affectieschade in werking getreden

De Wet affectieschade is op 1 januari 2019 in werking getreden. Met deze wet krijgen nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval of geweldsmisdrijf recht op een vergoeding. Een vergoeding van affectieschade komt te liggen tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval.

Wat is affectieschade?

Affectieschade is immateriële schade. Dat wil zeggen dat de schade niet objectief in geld is uit te drukken. De term affectieschade heeft betrekking op de emotionele gevolgen van het leed of het overlijden van een naaste.

Hoe kan affectieschade geclaimd worden?

De claim voor de affectieschade zal moeten worden ingediend bij de aansprakelijke persoon die de schade aan de naaste heeft veroorzaakt. De aansprakelijkheid en de mate van schuld van de veroorzaker wordt volgens dezelfde regels beoordeeld als tot nu toe gebruikelijk. Daar verandert niets aan. Hierbij geldt wel dat de belangen van het slachtoffer zelf altijd voorgaan. Dat wil zeggen dan de rechten van de naasten niet ten koste mogen gaan van het recht op schadevergoeding van degene die het letsel heeft opgelopen.

Het belang van deze nieuwe wet

De vergoeding van affectieschade kan het verdriet niet wegnemen, maar biedt wel erkenning en kan helpen bij de verwerking. Slachtoffers en nabestaanden hebben volgens Slachtofferhulp Nederland behoefte aan een redelijke tegemoetkoming voor affectieschade die snel, correct en met voldoende empathie afgewikkeld wordt.

Gevolgen voor de premie van de aansprakelijkheidsverzekering

Als de aansprakelijkheid van de veroorzaker gedekt wordt door een verzekering, valt de affectieschade ook onder de dekking van de verzekering. Deze wetswijziging kan voor verzekeraars aanleiding zijn om de premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen te verhogen. De werkelijke impact van deze wetswijziging op de schadelast van de verzekeraars moet nog blijken.