Nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres en uw AVB

Nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres en uw AVB

Donderdag 30 januari 2014

Nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres en uw AVB

In de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBr2014) worden de verhaalsmogelijkheden van de bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten brandverzekeraars drastisch verhoogd door het vervallen van de bovengrens van EUR 500.000,-. Verhaal op schadeveroorzakende bedrijven is onder de nieuwe regeling niet meer gelimiteerd en kan dus voor het volledige schadebedrag plaatsvinden. De nieuwe regeling heeft betrekking op alle schades gedekt op brandverzekeringen, waaronder ook uitgebreide gevarenverzekeringen. 

Gevolgen voor de AVB

Door de nieuwe regeling en het verdwijnen van de onder- en de bovengrens zullen brandverzekeraars als het vermoeden bestaat dat een brand (mede) is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen vaker nagaan of zij regres kunnen nemen op de veroorzaker. Een groter aantal bedrijven zal dus geconfronteerd gaan worden met aansprakelijkstellingen en ook voor aanzienlijk hogere bedragen dan onder de oude regeling mogelijk was. Dit zal er toe leiden dat men frequenter een beroep zal moeten doen op de AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven). Bedrijven lopen dus meer risico waarbij een te laag verzekerd bedrag het grootste gevaar is. 

Toereikende dekking

Een verzekerd bedrag van minimaal € 2.500.000,- per aanspraak als noodzakelijk gezien voor bedrijven die geen brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren en minimaal € 5.000.000,- voor bedrijven die wel brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren. 

Leveringsvoorwaarden

Uw algemene voorwaarden worden door de nieuwe BBr2014 nog belangrijker dan ze nu al zijn. In uw algemene voorwaarden kunt u zoals u weet tegenover uw klant uw aansprakelijkheid beperken. Hierdoor hebben de brandverzekeraars van uw opdrachtgevers minder mogelijkheden om u aansprakelijk te stellen. Uw juridische adviseur kan u meer informatie geven over het maken of veranderen van uw algemene voorwaarden.

Advies over uw bedrijfsverzekeringen