Het pensioenakkoord en de pensioenregeling via uw werkgever

Het pensioenakkoord en de pensioenregeling via uw werkgever

Vrijdag 19 juni 2020

Het pensioenakkoord en de pensioenregeling via uw werkgever

Vorige maand presenteerden sociale partners en het kabinet de uitwerking van het pensioenakkoord.  In dit akkoord staan ook afspraken die van belang zijn voor verzekerde pensioenregelingen. Bouwt u pensioen op bij werkgever met een verzekerde pensioenregeling? In dit artikel leggen we uit wat er in de toekomst verandert. Let wel op: er moeten nog veel zaken verduidelijkt en uitgewerkt worden.

Wat zijn de uitgangspunten voor het nieuwe pensioenstelsel?

Het huidige pensioenstelsel sluit niet goed meer aan op de huidige maatschappij. Om toekomstbestendig te kunnen blijven is aanpassing van het stelsel noodzakelijk. Uitgangspunten uit het huidige pensioenstelsel die blijven:

  • De ambitie van een op 68 jaar ingaand ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde salaris na 40 jaar opbouw.
  • Solidariteit en collectiviteit blijven belangrijke uitgangspunten.
  • De huidige verplichtstelling blijft behouden

Het streven is dat met de aanpassingen niemand die nu pensioen opbouwt er op achteruit gaat. Het huidige pensioenniveau moet op zijn minst gelijk blijven. Nieuwe uitgangspunten zijn:

  • Voor iedere deelnemer geldt hetzelfde percentage van de pensioengrondslag als jaarlijkse beschikbare premie.
  • De deelnemer weet welke premie er voor hem beschikbaar is, maar het pensioenresultaat dat behaald wordt, is onbekend. Het resultaat hangt af van de omstandigheden op de financiële markten en de ontwikkeling van de levensverwachting.

Verschil tussen pensioenfondsen en verzekerde regelingen

De impact is anders voor werkgevers die aangesloten zijn bij pensioenfondsen (bijna 80% van de pensioenmarkt) en werkgevers die een verzekerde regelingen aanbiedt bij een verzekeraar of PPI.  Als een werkgever met een verzekerde regeling over moet gaan van een staffelpremie gekoppeld aan de leeftijd naar een vlakke premie, lopen de kosten voor de werkgever hoog op. Veel (oudere) deelnemers gaan er dan op achteruit en de werkgever moet dat compenseren.  Dat is niet gewenst en daarom komt er een overgangsregeling.

Belangrijk voor beschikbare premieregelingen

Het pensioenakkoord regelt voor beschikbare premieregelingen een nieuwe manier voor de vaststelling van de premie. In plaats van een premie die verplicht oploopt met de leeftijd van de medewerker, wordt straks een gelijkblijvende premie verplicht. Veel medewerkers die nu in een bestaande beschikbare premieregeling zitten, gaan er dan (fors) op achteruit. De oorspronkelijke pensioenambitie wordt dan niet meer behaald en werkgevers moeten dit compenseren. Dat leidt voor veel werkgevers tot zeer hoge (en ongewenste) uitgaven en voor medewerkers een versobering van hun pensioen.

In het pensioenakkoord is daarvoor een handreiking toegevoegd. Werknemers die nu al in een premieregeling met oplopende premies zitten, zoals u, mogen daar in blijven. Alleen voor nieuwe deelnemers in een pensioenregeling, gaat op termijn de verplichte vlakke premie gelden. Dit voorkomt dat bedrijven grote compensaties moeten betalen en uw pensioen zou versoberen. Goed nieuws dus!

Moet uw werkgever de pensioenregeling nu aanpassen?

Het is de bedoeling dat je pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2026 is aangepast. Er is dus nog voldoende tijd om in actie te komen. Uw werkgever hoeft nog niet te starten met voorbereidingen voor de pensioenwijziging. De afspraken liggen ook nog niet vast. Zodra er meer bekend is, informeren wij u weer.