cyberadviseur.nl

cyberadviseur.nl

cyberadviseur.nl geeft advies over cyberrisico’s

cyberadviseur.nl is speciaal gericht op cyber- en datarisico's. Deze website van VMD Koster is er voor uw organisatie. Want de kans is groot dat binnen bedrijf gewerkt wordt met privacygevoelige data van klanten of medewerkers, dat u sterk afhankelijk bent ICT-systemen en dat u zoveel mogelijk digitaal werkt.

Werkwijze cyberadviseur.nl

Als wij uw bedrijf mogen adviseren over de risico’s van cybercrime en datalekken, doen we dit op basis van risicobeheer. Eerst brengen we samen met u de risico’s en kaart en vervolgens wordt gekeken hoe die risico’s verkleind kunnen worden. 

Cyberverzekering is laatste stap bij organisatorische en technische maatregelen

Bij cyberadviseur.nl is er veel aandacht voor de cyberverzekering. Om de kans op een datalek of cyberaanval te verkleinen, neemt u eerst verschillende organisatorische en technische maatregelen. De cyberverzekering is daarna het vangnet, omdat een cyberincident nooit helemaal is uit te sluiten en de gevolgen vrijwel altijd heel groot zijn. Wij kijken dus veel verder dan alleen een verzekering. Wij denken mee met uw organisatie en helpen u bij elke stap.

Ga naar cyberadviseur.nl