Compensatie transitievergoeding bij ontslag zieke werknemer

Compensatie transitievergoeding bij ontslag zieke werknemer

Vrijdag 6 juli 2018

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemer

Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel. 

Huidige situatie: optelsom verplichtingen voor werkgevers

Een werknemer die recht heeft op een transitievergoeding, krijgt de vergoeding ook na een langdurige ziekteperiode. Maar werkgevers ervaren deze financiële verplichting als onredelijk omdat zij ook al verplicht zijn om twee jaar loon door te betalen bij ziekte. Bij een ziekteperiode langer dan twee jaar, krijgt de werkgever ook te maken met kosten voor de WIA en WGA.

Nieuwe situatie: compensatie voor werkgevers

Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om mensen aan te nemen en wil deze scherpe rand van de transitievergoeding wegnemen. Werkgevers worden daarom gecompenseerd voor de vergoeding die de werkgever betaalt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover. 

Compensatie met terugwerkende kracht

De wet geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, toen de wijziging van het ontslagrecht van kracht werd. Dit om ongelijke behandeling te voorkomen.Volgens de toelichting op het wetsvoorstel krijgen rond de 13.300 gevallen per jaar compensatie. Het gemiddelde brutobedrag per verstrekte transitievergoeding wordt geschat op € 14.000.

Advies over ziekteverzuim, WIA en WGA

Bij ziekte van een medewerker bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast bent u door de wet Bezava ook verantwoordelijk voor ex-medewerkers die in de eerste twee jaar ziek uit dienst gaan en in de Ziektewet terechtkomen.  Uw verantwoordelijkheid voor uw zieke of arbeidsongeschikte (ex)-medewerkers kan dus twaalf jaar duren. Dat heeft ingrijpende gevolgen. Wilt u de regie op deze risico’s in eigen hand houden? Dan kunnen wij u daarbij ondersteunen.

Maak een afspraak met een adviseur