BeZaVa: wat betekent dit voor u als werkgever?

BeZaVa: wat betekent dit voor u als werkgever?

Donderdag 28 januari 2016

BeZaVa: wat betekent dit voor u als werkgever?

BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Voor deze wet wordt ook wel gesproken over de modernisering van de Ziektewet. Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe wet met betrekking tot uw collectieve inkomensverzekeringen en de premies die u betaalt voor de Ziektewet en WGA (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)?

Waarom deze wet?

De overheid wil langdurige arbeidsongeschiktheid van vangnetters (flexwerkers/werknemers met een tijdelijk contract) terugdringen. Het is zo dat een onevenredig groot aantal vangnetters van de Ziektewet in de WGA terechtkomen. 55% van het totaal aantal mensen in de WGA is vangnetter, terwijl deze groep slechts een vijfde deel van de werkenden bedraagt.

Maatregelen premiedifferentiatie

De werkgever merkt in het huidige systeem weinig tot niets van de arbeidsongeschikte vangnetter, na de eventuele loondoorbetaling tot het einde van de contractdatum krijgt de zieke ex-werknemer een Ziektewetuitkering en daarna een WGA-uitkering vanuit het UWV. De werkgever betaalt een sectorpremie, de hoogte hiervan wordt jaarlijks per branche bepaald.

Vanaf 2014 zijn bedrijven opnieuw naar grootte ingedeeld. Kleine werkgevers hebben een loonsom kleiner dan of gelijk aan 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. Zij betalen een sectorpremie voor de Ziektewet en WGA-flex en WGA-vast. Werkgevers vallen in de categorie middelgroot als zij een loonsom hoger dan 10 keer, maar kleiner of gelijk aan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon hebben. De premie is een mengvorm (gewogen gemiddelde van sector en gedifferentieerd). Onder grote werkgevers verstaat met werkgevers met een loonsom hoger dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon. Zij betalen een gedifferentieerde premie voor de Ziektewet en WGA-flex en WGA-vast. In 2015 was het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer € 31.400,-.

De nieuwe maatregelen leggen de verantwoordelijkheid meer bij de (grote en middelgrote) werkgever. Nu betaalt de werkgever een gedifferentieerde WGA-premie voor vaste werknemers (via UWV of verzekeraar) en een sectorpremie (waarin WW, ZW en WGA Flex). Per 1 januari 2014 gaat de (grote en middelgrote) werkgever een (lagere) sectorpremie betalen en maar liefst drie gedifferentieerde premies: ZW, WGA-vast (voor werknemers in vaste dienst, die nu dus ook al gedifferentieerd is) en WGA-flex. Per 2017 worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA-premie.

Voor de berekening van de ZW premie van 2016 wordt gekeken naar ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan vanaf 1 januari 2012, voor de berekening van de WGA-flexpremie naar ex-werknemers die in 2014 in de WGA terecht zijn gekomen (en dus vanaf 1 januari 2012 ziek uit dienst zijn gegaan). Zeker voor bedrijven met veel tijdelijk personeel, kan dit een enorme (financiële) verandering betekenen! Kleine bedrijven gaan juist alleen een sectorpremie betalen, ook voor WGA Vast.

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voor de WGA

Een van de gevolgen van de BeZaVa is de wijziging van de manier waarop de gedifferentieerde premie voor de WGA wordt vastgesteld. De gedifferentieerde premie WGA werd tot 1 januari 2014 per werkgever vastgesteld en was afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote werkgevers. Per 1 januari 2014 betalen werkgevers ook een gedifferentieerde premie voor flexwerkers. De gedifferentieerde premie WGA gaat op in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de premiedelen WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. U krijgt van de Belastingdienst een beschikking met het totaalpercentage en de 3 premiepercentages die voor u gelden. Wanneer u eigenrisicodrager wordt voor de WGA, betaalt u geen gedifferentieerde premie voor het gedeelte WGA-vast meer aan het UWV.

Als de werkgever er voor kiest het risico van de gedifferentieerde premie zelf te dragen en een verzekering af te sluiten via een particuliere verzekeraar dan duurt dit eigen risico duurt maximaal 10 jaar en tot de AOW-leeftijd. Na die 10 jaar neemt het UWV de WGA-uitkering over.

Hoe wordt de gedifferentieerde premie Whk vastgesteld?

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Whk komt er een nieuwe categorie werkgever bij: de middelgrote werkgever. Binnen elke werkgeverscategorie komt de premie op een andere manier tot stand:

  • Kleine werkgevers hebben een premieplichtig loon dat maximaal 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon is. Zij betalen een premie per sector.
  • Middelgrote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer dan 10 keer en maximaal 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon is. Zij betalen het gewogen gemiddelde van een premie per sector en een individuele premie.
  • Grote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer is dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon. Zij betalen een individuele premie.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het gemiddelde premieplichtige loon vast. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk gebruikt UWV de loongegevens van 2 jaar eerder. De gedifferentieerde premie Whk over 2016 is dus gebaseerd op de gegevens van 2014.

Eigenrisicodragen WGA-flex

Eigenrisicodragen voor de WGA-flex is pas vanaf 2017 mogelijk, dit wordt dan samengevoegd met de WGA-vast. Het is al wel mogelijk om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Het voordeel van ZW-eigenrisicodragen is dat u meer controle heeft over de re-integratie van zieke (ex-)medewerkers.

Keuzemogelijkheden in 2016 en 2017

Wat zijn uw keuzemogelijkheden voor 2016 en 2017? In onderstaande tabellen zetten wij de mogelijkheden op een rij. Voor deze complexe onderwerpen is het raadzaam advies in te winnen. Daarvoor kunt u natuurlijk contact opnemen met de adviseurs van VMD en KOSTER.

Keuzemogelijkheden Ziektewet voor 2016

Werkgever

Privaat (verzekering)

Publiek (UWV)

Groot

Eigenrisicodragen ziektewet

Individuele gedifferentieerde premie

Middel

Eigenrisicodragen ziektewet

Individuele gedifferentieerde en sectorale premie

Klein

Eigenrisicodragen ziektewet

Sectorale premie

 Keuzemogelijkheden WGA-vast en WGA-flex voor 2016

Werkgever

Privaat (verzekering)

WGA-flex publiek (UWV)

WGA-vast publiek (UWV)

Groot

Eigenrisicodragen WGA

Individuele gedifferentieerde premie

Individuele gedifferentieerde premie

Middel

Eigenrisicodragen WGA

Individuele gedifferentieerde en sectorale premie

Individuele gedifferentieerde en sectorale premie

Klein

Eigenrisicodragen WGA

Sectorale premie

Sectorale premie

Keuzemogelijkheden ziektewet voor 2017

Werkgever

Privaat (verzekering)

Publiek (UWV)

Groot

Eigenrisicodragen WGA totaal

Individuele gedifferentieerde premie

Middel

Eigenrisicodragen WGA totaal

Individuele gedifferentieerde en sectorale premie

Klein

Eigenrisicodragen WGA totaal

Sectorale premie

Stel uw vraag aan VMD Koster