Starten als ondernemer? Controleer de huwelijkse voorwaarden!

Starten als ondernemer? Controleer de huwelijkse voorwaarden!

Donderdag 7 januari 2016

Hebben u en uw partner huwelijks-/partnerschapsvoorwaarden gesloten waarin een zogenaamd periodiek verrekenbeding is opgenomen? Dan is het goed stil te staan bij de betekenis daarvan. Zo kunt u financiële problemen ontwijken.

Verrekenbeding

De huwelijkse voorwaarden zijn een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin zij met elkaar hebben afgesproken hoe zij tijdens het huwelijk en bij het einde van het huwelijk willen omgaan met ieders recht op vermogen en inkomen. Hetzelfde geldt voor partners met partnerschapsvoorwaarden. In veel huwelijkse voorwaarden zijn verrekenbedingen opgenomen. Daarmee komen partners overeen dat het inkomen - na aftrek van de kosten van de gezamenlijke huishouding – jaarlijks 50-50 wordt gedeeld.

Waarom wordt dit toegepast?

Een mogelijke reden om te kiezen voor het verrekenen is dat beide partners in staat zijn om een eigen vermogen op te bouwen. Een andere motivatie is risicobeheer, bijvoorbeeld als één van de partners een ondernemer is. Door vermogen via periodieke verrekening bij de ander op te bouwen, kan dit vermogen mogelijk buiten het bereik van schuldeisers gehouden worden.

Achteraf verrekenen

Wanneer echtgenoten nooit uitvoering hebben gegeven aan het periodiek verrekenbeding, is het vaak moeilijk achteraf vast te stellen waar ieder recht op heeft. In de wet is daarom opgenomen hoe het verrekenmodel achteraf wordt toegepast. Het totaal aanwezige vermogen van de partners wordt als uitgangspunt genomen. Vermogen dat er al was voor het huwelijk wordt dus ook meegenomen.

Wat als u start als ondernemer?

Om te weten welk inkomen wel en welk inkomen niet periodiek moet worden verrekend, is de omschrijving van het inkomen in de huwelijkse voorwaarden cruciaal. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig te zijn. Zo kunnen de inkomensstromen van partners door de jaren heen wijzigen, waardoor de huwelijkse voorwaarden niet meer aansluiten op dit inkomen. Zeker wanneer de ene partner in de loop van het huwelijk een onderneming begint, is het aan te raden om na te gaan wat de huwelijkse voorwaarden zeggen over ondernemingswinsten.

Tijdig aanpassen huwelijkse voorwaarden

Door tijdige aanpassing kan bij het einde van het huwelijk door echtscheiding voorkomen worden dat de partners geconfronteerd worden met het feit dat de ondernemingswinsten eigenlijk jaarlijks verrekend hadden moeten worden. Is het inkomensbegrip niet tijdig aangepast, dan kan dit financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en zijn onderneming.