Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Het pensioenakkoord voor 2015

maandag 6 januari 2014

Per 1 januari 2014 zijn enkele ingrijpende wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op de pensioenopbouw in Nederland. Daar hebben wij u natuurlijk al over geïnformeerd, bijvoorbeeld in . Met de nu doorgevoerde wijzigingen is de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel nog niet voltooid. Daarom zullen ook per 1 januari 2015 verschillende maatregelen worden genomen.

Pensioenakkoord 2015
Het eerste voorstel van het kabinet vond geen meerderheid in de Senaat. Later kon alsnog een akkoord gesloten worden tussen de regeringspartijen en de oppositiefracties van D66, SGP en ChristenUnie.

Maximale pensioenopbouw
Vanaf 2015 mag er jaarlijks met fiscale hulp 1,875% van het inkomen voor pensioen worden gespaard, gebaseerd op een pensioen(richt)leeftijd van 67 jaar. Op dit moment is de maximale pensioenopbouw nog 2,15%. Tot en met 2013 was het 2,25% op basis van een pensioen(richt)leeftijd van 65 jaar. Door de lagere pensioenopbouw kunnen de pensioenpremies worden verlaagd. De genoemde percentages hebben betrekking op een middelloonregelingen. Voor beschikbare premieregelingen moeten de premiestaffels in een nagenoeg gelijke verhouding (moeten) worden verlaagd.

De pensioenopbouw van 1,875 % geldt tot een jaarinkomen van EUR 100.000,--. Voor bedragen daarboven komt er een vrijwillige spaarregeling. De premie-inleg wordt betaald uit het nettoloon. De pensioenuitkering is onbelast. De regeling staat open voor iedereen met een jaarinkomen boven EUR 100.000,-- (zowel werknemers, als ZZP’ers en overige ondernemers).

Het kabinet gaat ervan uit dat het ondanks de lagere pensioenopbouw toch mogelijk blijft een goed pensioen op te bouwen, omdat iedereen straks langer werkt en dus langer kan sparen voor zijn oudedagsvoorziening. Met een jaarlijks opbouwpercentage van 1,875 kan in 40 jaar een pensioen worden gespaard van 75% van het gemiddelde, inkomen uiteraard afhankelijk van de loonontwikkeling en inflatie gedurende de opbouwperiode.

ZZP'ers
Tevens komt er een pensioenfonds voor ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel). Deelname daaraan is vrijwillig. Belangrijkste vernieuwing is dat ZZP'ers die een beroep op de bijstand doen voortaan niet eerst hun pensioenkapitaal moeten aanspreken. Nu geldt het opgebouwde saldo (bijvoorbeeld lijfrente of banksparen) nog als vermogen en wordt dit meegenomen in de vermogenstoets om de hoogte van de uitkering vast te stellen.

Bron: KOSTER verzekeringen, 6 januari 2014