Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Arbeidsvoorwaarden, AOW-leeftijd en BeZaVa

donderdag 23 januari 2014

Grant Thornton wijst in een nieuwsbericht op een tweetal belangrijke zaken waarop bedrijven de arbeidsvoorwaarden moeten controleren: de gevolgen van de modernisering van de Ziektewet (ook bekend als BeZaVa) en van de gewijzigde AOW-leeftijd.

Modernisering Ziektewet
Als een werknemer ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na het einde van het dienstverband ziek wordt en een uitkering op grond van de Ziektewet of de WGA krijgt, wordt deze meegeteld bij de berekening van de ziektewetpremie die werkgever moeten betalen. Dit geldt voor zowel werknemers met een vast dienstverband als voor flexwerkers en werknemers met een tijdelijk dienstverband.

Grant Thornton adviseert werkgevers daarom om in de arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaarden een beding op te nemen waarmee werknemers worden verplicht dat – indien hij binnen vier weken na einde dienstverband ziek wordt – hij dit meldt bij de ex-werkgever. Ook kan worden overeengekomen dat de zieke ex-werknemer zich na uitdiensttreding houdt aan de regels die tijdens de ziekte van belang zijn voor controle en re-integratie (zoals gehoor geven aan oproepen van de bedrijfsarts). Op die manier houden werkgevers niet alleen grip op uw ex-werknemers, maar hebben zij mogelijk ook invloed op het herstel en dus op de hoogte van de premie die betaald moe worden.

Pensioenontslag
De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog van 65 naar 67 jaar. Veel arbeidscontracten bepalen nu echter nog dat het contract van rechtswege eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd (het pensioenontslag). Dat kan dus niet meer. De ingangsdatum van de AOW-uitkering is het enige rechtsgeldige moment waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Alle eerdere leeftijden van de werknemer waaraan het einde van de arbeidsovereenkomst wordt gekoppeld leveren verboden leeftijdsdiscriminatie op.

Bron: Grant Thornton, 16 januari 2014