Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Actualiteiten aanpassingen pensioenstelsel

donderdag 6 februari 2014

Toenmalig Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in januari een wetsvoorstel als uitwerking van het pensioenakkoord voor 2015 gestuurd naar de Tweede Kamer. De maximale pensioenopbouw wordt, indien het wetsvoorstel door de eerste en tweede kamer wordt goedgekeurd, vanaf 1 januari 2015 beperkt. Dit gebeurt door de maximum opbouwpercentages te verlagen en een maximum pensioengevend salaris van 100.000 euro in te voeren. Voor het inkomen boven dit bedrag komt een nieuwe spaarmogelijkheid in de vorm van een nettolijfrente.

Pensioenopbouw
Volgens dit wetsvoorstel gelden vanaf 2015 de onderstaande maximum opbouwpercentages voor de verschillende pensioenvormen in een eindloonregeling en middelloonregeling. De nieuwe premiestaffels voor beschikbare premieregelingen worden evenredig verlaagd.

Waardeoverdracht
Ook de regels voor waardeoverdracht worden waarschijnlijk aangepast. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een voorstel voor het aanpassen van de regels van individuele waardeoverdracht van pensioenaanspraken. Werkgevers kunnen op dit moment worden geconfronteerd met hoge bijbetalingslasten die uit het wettelijk recht op waardeoverdracht voortvloeien. Het voorstel van Klijnsma wil dit in de toekomst voorkomen.

Haalbare ingangsdatum?
Gezien de hoeveelheid wetsvoorstellen die dit voorjaar worden gepresenteerd lijkt de ingangsdatum van 1 januari 2015 moeilijk haalbaar. De kans is klein dat de wetsvoorstellen voor het zomerreces door beide Kamers zullen zijn aangenomen. Zeker als bedacht wordt dat in datzelfde voorjaar de politieke aandacht meer uit zal gaan naar de Europese verkiezingen dan naar het ambacht wetgeving. Het mag niet uitgesloten worden dat de definitieve tekst van op zijn minst een aantal voorstellen niet eerder dan in september of oktober bekend zal zijn. Een ingangsdatum van 1 januari 2016 lijkt meer reëel.

Bron: Flexis / Findinet, 6 februari 2014