Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Hervorming langdurige zorg

maandag 28 juli 2014

Hervorming langdurige zorg Door een hervorming van de langdurige zorg verandert de huidige AWBZ en Zorgverzekeringswet. De hervorming stimuleert dat mensen zelf, samen met hun sociale omgeving, een oplossing vinden voor langdurige zorg.

Wie toch ondersteuning en zorg nodig heeft, krijgt die zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gemeenten voeren deze wet uit. Daarnaast is er recht op zorg vanuit de Zorgverzekeringswet. Verzekeraars voeren deze wet uit. De meest kwetsbare mensen die door hun beperkingen niet meer in een thuisomgeving kunnen wonen en een grote zorgbehoefte hebben, krijgen zorg in een instelling via de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz). 

De gevolgen van de hervorming
Er is geen knip tussen verzorging en verpleging
De verzorging en verpleging vallen beide onder de zorgverzekering. Hierdoor is integrale zorg mogelijk. Patiënten kunnen bij 1 loket terecht.

Lokaal werken gemeenten en zorgverzekeraars intensiever samen
De wet- en regelgeving (inclusief de bekostiging) stimuleert de samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten.

Een aantal zorgtaken uit de AWBZ worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet
Dit heeft gevolgen voor de premie. Om een sterke stijging van de premie te voorkomen, onderzoekt de staatsecretaris of een tegemoetkoming mogelijk is die over een aantal jaren kan worden afgebouwd.

Langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet
De staatssecretaris heeft al eerder gemeld dat langdurige GGZ-zorg in een instelling voor cliënten vanaf achttien jaar wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Deze zorg is gericht op behandeling. De positie van 'zware' GGZ-cliënten wordt nader onderzocht.

Zorgverzekeraars dragen meer risico
Door de hogere schadelast en nieuwe Europese solvabiliteitseisen versterken zorgverzekeraars hun kapitaalpositie. Ook is er al eerder in het regeerakkoord afgesproken dat zorgverzekeraars vanaf 2017 het volledige risico dragen. Dit betekent hogere kosten voor de zorgverzekerden.

De staatssecretaris onderzoekt de mogelijkheden voor een persoonsgebonden instrument
Dit als alternatief voor het Persoons Gebonden Budget (PGB) in de huidige AWBZ. De zorgverzekeraar kan bij een natura- en restitutiepolis een 'voorschot op restitutie' aanbieden. Dit geldt in principe voor alle vormen van zorg die onder de Zorgverzekeringswet vallen. De zorgvrager kan met dit voorschot zelf zorg (laten) inkopen bij instellingen en gekwalificeerde zelfstandigen of het budget gebruiken voor het inzetten van niet-professionele zorg.

Bron: Avéro Achmea, 25 juli 2014