Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Mag u ontslagen worden als u 65 jaar wordt?

maandag 15 september 2014

De verhoging van de AOW-leeftijd heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw, maar ook voor uw arbeidsovereenkomst. Zo staat in sommige arbeidsovereenkomsten nog dat medewerkers automatisch ontslagen worden bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Staat in uw cao of arbeidsovereenkomst dat u ontslagen wordt op uw 65e verjaardag? Dan is dit in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbl). U kunt de rechter dan vragen uw ontslag ongedaan te maken. U mag uw ontslag pas krijgen als u de AOW-leeftijd bereikt. Sinds 1 januari 2013 bereikt u de AOW-leeftijd later dan op uw 65e.

Ontslag voor AOW-leeftijd ongedaan maken
Als u op uw 65e wordt ontslagen, en u bent het daar niet mee eens, moet u binnen 2 maanden aan uw werkgever laten weten dat uw ontslag in strijd is met de wet. Tegelijkertijd moet u uw werkgever vragen om uw loon uit te betalen. Het gaat om het loon over de periode tussen uw ontslag en het moment waarop u AOW krijgt. Weigert uw werkgever uw ontslag in te trekken en het loon te betalen? Dan kunt u binnen 6 maanden de rechter vragen het ontslag ongedaan te maken.

Bij uitzondering wel ontslag voor AOW-leeftijd
Ontslag eerder dan de AOW-leeftijd mag alleen als daar een goede reden voor is. Dit heet objectieve rechtvaardiging. Brandweerlieden bijvoorbeeld worden eerder hun ontslag krijgen om hun veiligheid en gezondheid te beschermen. Het College voor de Rechten van de Mens beoordeelt of iemand voor zijn AOW-leeftijd mag worden ontslagen. Ook de rechter kan dit beoordelen.

Bron: Rijksoverheid.nl, 15 september 2014