Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Duidelijkheid over afstandsverklaringen

maandag 2 maart 2015

Nationale-Nederlanden constateert dat regelmatig misverstanden ontstaan rond het gebruik van de afstandsverklaring, waarmee een medewerker verklaart af te zien van deelname aan een collectieve pensioenregeling. In het belang van de medewerkers en vanwege de uitleg van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) van de Pensioenwet, heeft de pensioenverzekeraar daarom het beleid aangescherpt en besloten geen afstandsverklaringen meer te accepteren. In schreven wij ook al dat afstandsverklaringen voor pensioenregelingen niet meer mogelijk zijn.

Iedereen doet mee aan de collectieve regeling
Een pensioenregeling en de uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en de verzekeraar kunnen gelden voor een bepaalde groep medewerkers. We spreken dan van een collectieve pensioenregeling. Iedere medewerker die voldoet aan de definitie van deelnemer, bouwt dan volgens DNB vanaf indiensttreding automatisch pensioen op. Dit geldt ook voor medewerkers die in de toekomst in dienst treden. Daarbij maakt het niet uit of de werkgever die medewerkers niet bij de verzekeraar heeft aangemeld en voor hen geen premie betaalt. Verzekeraars hebben naar voren gebracht dat pas sprake zou mogen zijn van een verzekeringsovereenkomst, nadat de werkgever een medewerker bij de verzekeraar heeft aangemeld, maar DNB heeft dit terzijde geschoven. Door het standpunt van DNB komt het risico van niet aanmelden volledig bij de verzekeraar te liggen.

Risico voor verzekeraar bij niet aanmelden
Dat risico is zeker niet ondenkbeeldig. Stel een werkgever komt met een medewerker een afstand overeen en meldt deze medewerker niet aan bij de verzekeraar. Na 35 jaar klopt de, inmiddels ex-medewerker of diens nabestaande op de pensioendatum aan bij de verzekeraar om pensioen te mogen ontvangen. De verzekeraar kent hem niet en op de vraag of hij misschien afstand heeft gedaan, ontkent de ex-medewerker. Navraag door de verzekeraar bij de ex-werkgever levert niets op. Bijvoorbeeld omdat de administratie is geschoond of omdat het bedrijf niet meer bestaat. Dan is de verzekeraar volgens DNB verplicht om het pensioen gewoon uit te keren. Dit komt in de praktijk voor. Om alle misverstanden te voorkomen heeft Nationale-Nederlanden daarom het beleid aangescherpt en houdt vast aan de aanbiedingsplicht van de werkgever bij collectieve pensioencontracten.

Belang van de medewerkers
Als de pensioenuitvoerder ontdekt dat medewerkers niet zijn aangemeld, zal de insteek erop gericht zijn dat de werkgever de uitvoeringsovereenkomst alsnog nakomt. De niet aangemelde medewerkers zullen alsnog moeten worden verzekerd en de werkgever zal alsnog premie moeten afdragen. Overigens is niet aanmelden ook niet in het belang van medewerkers en werkgevers. Voor hen is een pensioenregeling immers een belangrijke arbeidsvoorwaarde op basis waarvan ze in wederzijds vertrouwen met elkaar in zee gaan. Bij een collectieve pensioenregeling mogen medewerkers er dan ook op vertrouwen dat zij pensioen opbouwen. Het mag niet zo zijn dat ze om oneigenlijke redenen niet worden aangemeld en in hun belangen worden geschaad.

Bron: Nationale-Nederlanden, 25 februari 2015