Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Gevolgen van fouten in premiebeschikking Whk

dinsdag 9 juni 2015

De Belastingdienst heeft een flinke fout gemaakt bij het vaststellen van de premies Werkhervattingskas. De fiscus is uitgegaan van een te laag premieloon over 2013. Hierdoor kunnen grote werkgevers zijn aangemerkt als middelgrote, en middelgrote werkgevers als kleine. Als dit negatief uitpakt voor de premies, moet de werkgever in actie komen.

De Belastingdienst heeft werkgevers een brief gestuurd, waarin de fout werd toegegeven. Uit de brief blijkt dat bij het vaststellen van het premieloon bij maandlonen het tijdvak oktober ontbrak. Bij vierwekenlonen ontbrak de tiende of elfde periode. Hierdoor valt het premieloon lager uit, en kunnen werkgevers verkeerd zijn ingedeeld. Deze fout kan positief of negatief uitpakken.

Gevolgen voor de premies
Kleine werkgevers betalen een sectorpremie, grote werkgevers een individueel gedifferentieerde premie en middelgrote werkgevers een gewogen gemiddelde van de twee. De gevolgen die de fout heeft voor de premies, hangen af van welke premie hoger is: de sectorpremie of de individuele premie. Daarnaast is het premieloon in de jaren 2009 tot en met 2013 een factor bij de berekening van de hoogte van individuele WGA- en ZW-premies. Als het premieloon te laag is ingeschat, kan dit leiden tot hogere premiepercentages.

Zelf herziening aanvragen
De Belastingdienst mag deze fout in beschikkingen niet op eigen initiatief herzien. Werkgevers die hierdoor een lagere premie betalen, hebben simpelweg geluk. Betaalt een werkgever juist een te hoge premie, dan kan hij herziening aanvragen van de beschikking Whk 2015. Het is dus zaak dat werkgevers goed (laten) doorrekenen wat de gevolgen zijn van de fout. Hierbij moeten ze rekening houden met de indeling naar omvang van de organisatie en hoogte van de individuele premies. 

Bron: Delta Lloyd, 5 juni 2015