Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Regels over flexibiliteit pensioenuitkering

maandag 11 januari 2016

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) publiceerde eind 2015 vragen en antwoorden over flexibiliteit van pensioen. Kan het ouderdomspensioen bijvoorbeeld gebruikt worden om het gemis van een AOW-uitkering te compenseren? En wat zijn de gevolgen voor het partnerpensioen wanneer het ouderdomspensioen vervroegd wordt uitgekeerd?

Gebruik pensioen voor overbrugging AOW

Als een ouderdomspensioen ingaat vóór de AOW-leeftijd mag de werknemer een deel van het ouderdomspensioen gebruiken om het gemis aan AOW-uitkering te compenseren. Deze compensatie mag maximaal twee maal de AOW-uitkering voor een gehuwde bedragen. Bij pensioenen van geringe omvang kan dit tot gevolg hebben dat de gehele waarde van het pensioen is verbruikt vóór de AOW-leeftijd. Hiertegen bestaan geen fiscale bezwaren, aldus het CAP. Uiteraard moet in de pensioenregeling deze ruil wel zijn voorzien. 

Actuariële verhoging bij uitstel pensioen

Als het ouderdomspensioen van een Defined Benifit-regeling (ook bekend als salaris-diensttijdsysteem) 100% van het laatst genoten loon bedraagt, moet dit pensioen direct  ingaan. Dat geldt niet wanneer de AOW-leeftijd nog niet is bereikt. Dan mag de werknemer het pensioen tot de AOW-ingangsdatum uitstellen. Volgens het CAP mag het ouderdomspensioen in de uitstelperiode niet  worden verhoogd of worden opgerent.

Vervroegd pensioen en doorwerken

Vervroegen van de pensioeningangsdatum mag alleen voor zover hier tegenover een evenredige reductie van inkomen staat.  Het maakt daarbij niet uit of het gaat om inkomen uit de bestaande dienstbetrekking of uit andere werkzaamheden. 

Dit geldt niet wanneer  het pensioen vervroegd ingaat in een periode binnen vijf jaar vóór de AOW-ingangsdatum van de pensioengerechtigde. De werknemer mag in deze situatie dus pensioeninkomsten ontvangen en  doorwerken. Dit laatste geldt ook wanneer het pensioen ingaat op de reguliere pensioeningangsdatum. 

Gevolgen partnerpensioen bij vervroegen ouderdomspensioen

Het partnerpensioen wordt altijd door de vervroegde pensionering beïnvloed. Omdat het aantal deelnemingsjaren afneemt, wordt ook het partnerpensioen naar evenredigheid verlaagd. De partner moet overigens altijd (schriftelijk) instemmen met de wijziging van de ingangsdatum. Bij de herrekening van het vervroegd ingaande ouderdomspensioen zijn er voor het partnerpensioen twee mogelijkheden:

  1. De omvang van het partnerpensioen wordt alleen aangepast aan het lagere aantal (bereikbare) dienstjaren.
  2. De oorspronkelijke verhouding tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen blijft ook na het vervroegen van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen gehandhaafd. In dit geval vindt een dubbele verlaging plaats van het partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt lager door de verlaging van het aantal dienstjaren en verlaging van de opbouw per dienstjaar.

Ruil prepensioen voor ouderdomspensioen

Een prepensioen mag niet meer bedragen 100% van het pensioengevend loon. Dat geldt ook als ouderdomspensioen wordt omgezet in prepensioen. Als een werknemer zijn prepensioen omzet in extra ouderdomspensioen gelden er geen grenzen. Door de omzetting mag het ouderdomspensioen hoger uitkomen dan 100% van het pensioengevend loon. Bij omzetting van prepensioen in partner – en/of wezenpensioen gelden respectievelijk de grenzen 70% en 14% van het pensioengevend loon. Een werknemer kan zijn prepensioen  alleen omzetten als hij blijft doorwerken. 

Aegon Adfis, 24 december 2015