Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Problemen met leveranciers

maandag 21 december 2015

Wat kunt u doen als een leverancier failliet gaat? Of als een leverancier u de juiste goederen niet of niet op tijd levert? Wij zetten een aantal tips op een rij die voorkomen dat problemen met  leveranciers voor uw bedrijf grote gevolgen hebben.

Leverancier failliet en u wacht nog op een product

U heeft een product of dienst gekocht en al betaald. Er is echter nog niet geleverd en de leverancier is inmiddels failliet. Dan moet u contact opnemen met de curator die het faillissement van het bedrijf afhandelt. In het Centraal Insolventieregister kunt u opzoeken welke curator het faillissement afhandelt.

Vraag de curator schriftelijk om de leveringsverplichting na te komen of om akkoord te gaan met de ontbinding van de overeenkomst. Als de curator aangeeft de leveringsverplichting na te willen komen, bent u verplicht dit aanbod te accepteren. Als de curator niet wil nakomen, verzoek hem dan met de ontbinding in te stemmen en u als schuldeiser voor het betaalde bedrag te erkennen. De curator zal een overzicht maken van het vermogen en de schulden van de leverancier. U krijgt daarna van de curator bericht of u (een gedeelte van) het bedrag terugkrijgt.

Leverancier levert niet (op tijd)

Redelijke termijn

Als een leverancier u de juiste goederen niet of niet op tijd levert, is dat heel vervelend. U stelt dan uw leverancier in gebreke over de afspraken die hij niet is nagekomen. Laat hem weten dat u wilt dat hij de overeenkomst alsnog nakomt en gun hem een redelijke termijn om aan die verplichting te voldoen. Meestal is dit veertien dagen, maar soms langer.

Schriftelijk klagen

Klaag altijd schriftelijk. Hiermee hebt u bewijs dat u tijdig heeft geklaagd en dit kan in een eventuele latere procedure van pas komen. Een schriftelijke klacht hoeft niet direct een boze brief te zijn. Vaak is een herinneringsbrief voldoende effectief. Hierin omschrijft u de klacht en vraagt u om levering van de juiste producten of diensten, binnen een redelijke termijn. E-mailen mag ook, maar dan moet u wel een mail terug ontvangen. Een leesbevestiging alleen biedt onvoldoende bewijs.

Klaag tijdig

Door te laat te klagen, staat u juridisch niet sterk. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan kan de andere partij aanvoeren dat u uw klacht te laat hebt gemeld. In dat geval neigen rechters er steeds vaker naar om de wederpartij in het gelijk te stellen. Des te meer reden voor u om tijdig een schriftelijke klacht in te dienen. Een termijn van maximaal twee weken wordt hiervoor als redelijk beoordeeld. De termijn hiervan gaat direct in na het ontdekken van het gebrek in de levering.

De overeenkomst ontbinden

Hebt u na bovenstaande stappen nog altijd niet de juiste producten of diensten ontvangen? Werkt de leverancier niet mee aan een oplossing binnen de door u voorgestelde termijn? Dan kunt u van de koop afzien en uw geld terugeisen. U doet dit door de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Hierbij kunt u ook aangeven dat uw eventuele betaling moet worden teruggestort. Accepteert de leverancier de ontbinding niet? Dan kunt u het beste deskundige hulp inschakelen.

Bron: DAS, 17 december 2015