Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Alimentatie en uw financiële planning

dinsdag 20 oktober 2015

Wanneer mensen uit elkaar gaan en alimentatie betaalt wordt aan de ex-partner, heeft dit grote gevolgen voor de financiële planning. In dit artikel bespreken wij twee belangrijke wijzigingen in de regelgeving. De informatie is afkomstig van Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden.

Aan ex-samenwoner betaalde alimentatie is geen schenking  

De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat alimentatie aan een ex-partner waarmee is samengewoond niet leidt tot een belastbare schenking. Met deze goedkeuring is de gelijke fiscale behandeling van ex-gehuwden en ex-samenwoners weer een stukje dichterbij gekomen. Voor de betaling van alimentatie zijn ex-gehuwden en ex-samenwoners nu gelijkgeschakeld.

Inkomensbelasting

De staatssecretaris constateert dat alimentatie na de beëindiging van langdurige samenwoning gevolgen heeft voor de inkomstenbelasting en de schenkbelasting. Voor de inkomstenbelasting is sprake van een gelijke behandeling van partneralimentatie tussen voormalige ongehuwd samenwonenden en alimentatie tussen voormalige echtgenoten. De uitkeringen zijn aftrekbaar als onderhoudsverplichting voor zover sprake is van in rechte vorderbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen die berusten op een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud.

Schenkbelasting

Voor de schenkbelasting is partneralimentatie een schenking, maar deze is vrijgesteld voor zover sprake is van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis. De hiervoor vermelde begrippen natuurlijke verbintenis en dringende morele verplichting zijn volgens de staatsecretaris inhoudelijk gelijk en dienen in dit kader fiscaal ook gelijk te worden behandeld. De staatsecretaris heeft er daarom geen bezwaar om ex-samenwoners hetzelfde te behandelen als ex-echtgenoten.

Afkoop alimentatie of afwikkeling huwelijkse voorwaarden?

Een man en vrouw zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Bij de scheiding levert de financiële afwikkeling nogal wat problemen op. Uiteindelijk komen ze overeen dat de man € 80.000 aan de vrouw overmaakt voor de totale afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en de verdeling van de gemeenschappelijke vermogensbestanddelen. Bij zijn aangifte inkomstenbelasting trekt de man het bedrag af als uitgave voor onderhoudsvoorzieningen. Als nadere onderbouwing geeft hij aan dat het een afkoopsom van alimentatie is. De inspecteur is het hier niet mee eens en weigert de aftrek.

Uitspraak gerechtshof

Het hof concludeert dat de overeenkomst tussen de man en de vrouw aangeeft dat het gaat om een betaling in verband met de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Dat wijst er niet op dat de betaling geheel of voor een gedeelte een afkoopsom van alimentatie is.

Afspraken goed vastleggen

De wet bepaalt dat periodieke uitkeringen of verstrekkingen op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting (alimentatie) aftrekbaar zijn als uitgave voor onderhoudsverplichtingen. Ook afkoopsommen zijn aftrekbaar. Uit de bovenstaande uitspraak blijkt het belang om afspraken over alimentatie en de eventuele afkoop daarvan goed vast te leggen.

Persoonlijk financieel advies

U weet uw financiële doelstellingen, voor nu en later. Wat uw inkomen moet zijn, wat uw pensioen u moet bieden, wat u moet doen als u arbeidsongeschikt zou worden en wat u uw nabestaanden zou willen nalaten. Maar heeft u wel een goed plan om die financiële doelen te verwezenlijken? En heeft u wel snel overzicht als uw financiële situatie verandert? VMD biedt u persoonlijk financieel advies: een leven lang helderheid over uw financiële situatie. Met een financiële planning waarmee u altijd uw vermogenspositie op de korte en langere termijn kunt inzien.