Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Pensioenberichten voor werkgevers zomer 2015

donderdag 2 juli 2015

Wij hebben voor u een overzicht van de belangrijkste pensioenberichten in de afgelopen periode gemaakt. Er staan enkele wetswijzigingen voor de deur die ook van belang zijn voor de pensioenregeling van uw bedrijf.

Pensioenplannen SZW op een rij

Op 1 mei 2015 stuurde Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) haar planning over verschillende pensioenonderwerpen naar de Tweede Kamer. Aegon Adfis maakte een overzicht van de (wets)voorstellen en wanneer deze in werking moeten treden.

Voorstel Status / planning Inwerkingtreding
Schrappen 6 maandentermijn waardeoverdracht Ingediend februari 2015 1-1-2015
Wetsvoorstel pensioencommunicatie Aangenomen mei 2015 1-7-2015
Wetsvoorstel Pensioen en bijstand Indienen juni 2015 1-1-2016
Wetsvoorstel OR Indienen september 2015 1-1-2016
Algemeen Pensioenfonds (APF) Indienen oktober 2014 1-1-2016
Optimalisering premieovereenkomst Indienen december 2015 1-7-2016

Loslaten waardeoverdrachtstermijn

Vanaf 8 juli 1994 geldt voor werknemers een wettelijk recht op waardeoverdracht bij wisseling van dienstverband. De werknemer heeft het recht de pensioenaanspraak bij de oude werkgever over te dragen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Werkgevers en pensioenuitvoerders moeten meewerken als de werknemer om waardeoverdracht verzoekt binnen zes maanden. Met terugwerkende kracht vervalt vanaf 1 januari 2015 die termijn van zes maanden.

Gevaren van het vervallen van de termijn
Door het vervallen van die termijn van zes maanden krijgen werknemers langer de tijd om waardeoverdracht in gang te zetten. En kunnen zij onder meer gerealiseerde kortingsmaatregelen die sinds die baanwisseling in het verleden bij diverse pensioenfondsen hebben plaatsgevonden in de beoordeling betrekken. Dit kan positie van de andere deelnemers en daarmee de solidariteit in de regeling onder druk zetten. Daarnaast kunnen dergelijke afwegingen ertoe leiden dat slapersbestanden alsnog in beweging kunnen komen. Met mogelijk grote financiële gevolgen voor pensioenuitvoerders en werkgevers.

Oplossing om problemen te voorkomen
Daarom staat in het voorstel dat de termijn van zes maanden blijft gelden voor werknemers die vóór 1 januari 2015 zijn gaan deelnemen aan de pensioenregeling waarin hij zijn opgebouwde pensioenrechten wil inbrengen. Voor werknemers die na 1 januari 2015 deelnemer worden geldt die zesmaandstermijn niet meer. Deze wijziging voorkomt het gevaar van calculerend gedrag en het daarmee samenhangende gevaar van het in beweging komen van slapersbestanden.

Pensioen 1-2-3 vervangt startbrief

De Wet pensioencommunicatie gaat per 1 juli 2015 in. Een onderdeel van deze wet is de invoering van het Pensioen 1-2-3. Dit is een nieuw digitaal communicatiemiddel dat onder andere de startbrief vervangt. De cijfers in Pensioen 1-2-3 duiden op verschillende lagen van diepgang.

  • Pensioen 1 is een document van maximaal twee a4'tjes. Daarop ziet een deelnemer in het kort wat hij wel en niet krijgt in een pensioenregeling.
  • In Pensioen 2 worden de onderdelen uit Pensioen 1 uitgebreider besproken.
  • Pensioen 3 bestaat uit documenten die bij de pensioenregeling horen, bijvoorbeeld het pensioenreglement.

Verbetering van premiepensioen uitgesteld

De geplande aanpassingen van premiepensioenregelingen zijn uitgesteld tot 1 juli 2016. In het nieuwe voorstel wordt de pensioenuitkering minder afhankelijk van de rentestand op pensioendatum.

Meer kans op optimaal pensioenresultaat
De huidige wetgeving vormt een hindernis tot een optimaal pensioenresultaat voor deelnemers aan premieregelingen, omdat de hoogte van de pensioenuitkering sterk afhankelijk is van de rentestand op het moment van pensionering. Met het nieuwe voorstel kunnen deelnemers ook na hun pensioenleeftijd door blijven beleggen waardoor het pensioen hoger uit kan komen.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Jan Zwiers

Jan Zwiers

directeur

0172 245 955

Duidelijk en no nonsense pensioenadvies.
Alle specialisten