Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Nieuws inkomensverzekeringen zomer 2015

donderdag 2 juli 2015

Wij bespreken in dit bericht enkele belangrijke ontwikkelingen voor collectieve inkomensverzekeringen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de ziekteverzuimverzekering en verzekeringen voor de WIA en WGA.

Wet BeZaVa: wat betekent dit voor u als werkgever?

BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Voor deze wet wordt ook wel gesproken over de modernisering van de Ziektewet. De gevolgen van deze wet die op 1 januari 2013 is ingevoerd met betrekking tot collectieve inkomensverzekeringen en de premies voor de Ziektewet en WGA (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) zijn bij veel werkgevers nog niet (goed) bekend. Daarom zetten VMD en KOSTER de informatie nog eens op een rij op www.koster.nl/bezava. Handig om nog eens na te lezen.

Koppeling vast en flexibel WGA een jaar uitgesteld

In de wet BeZaVa is opgenomen dat de tweedeling tussen tussen WGA-vast en WGA-flex wordt opgeheven. Er is dan nog maar één WGA-risico. Begin 2015 is de beslissing genomen om de koppeling van de vaste en flexibele WGA-risico's een jaar op te schuiven naar 1 januari 2017. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat met deze maatregel in op de wensen van verzekeraars, die aangeven nog niet klaar te zijn voor de uitbreiding van deze markt. Per 1 januari 2017 is een werkgever voor het gehele WGA-risico eigenrisicodrager of publiek verzekerd bij het UWV.

Werknemers hebben recht op second opinion bij bedrijfsarts

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Wij raden u aan om deze wijzigingen in uw verzuimprotocol op te nemen.

Klachtenregeling
Arbodiensten en bedrijfsartsen moeten ook voor een onafhankelijke klachtenregeling zorgen voor werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling. Werkgevers worden verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts waarin zulke zaken zijn vastgelegd. Er komen sancties tegen werkgevers die geen contract hebben met een bedrijfsarts of een arbodienst, want het niet direct toegang hebben tot een bedrijfsarts vormt een risico voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een werkgever kan zelf aanvullende afspraken maken met de bedrijfsarts of arbodienst over de verdere invulling van de bedrijfsgezondheidszorg.

Basiscontract arbodienstverleners
Om meer garanties te bieden voor een goede beroepsuitoefening door bedrijfsartsen komt er een wettelijk vastgelegd basiscontract met vijf eisen aan dat contract tussen arbodienstverleners en werkgevers:

  • Mogelijkheid voor de bedrijfsarts om de werkplek te bezoeken.
  • Second opinion door een andere bedrijfsarts om het handelen transparant en toetsbaar te houden.
  • Overleg tussen de bedrijfsarts en de medezeggenschap.
  • Duidelijkheid in het contract over het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
  • Klachtbehandeling.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Lisette den Blanken

Lisette den Blanken

bedrijfsanalist

0172 245 963

Goed advies start met doorvragen en discussie.
Alle specialisten