Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wat is ziekteverzuim?

woensdag 2 augustus 2017

Wat verstaan we precies onder ziekteverzuim?

Ziekteverzuim is een bekend begrip, maar dat betekent niet dat de term altijd duidelijk genoeg is. Bij ziekteverzuim kan een werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet nakomen wegens aantoonbare medische redenen. Er zijn verschillende vormen van ziekteverzuim te onderscheiden.

Advies over ziekteverzuimverzekering

Kortdurend ziekteverzuim

Iedereen is wel eens ziek. Gaat het bijvoorbeeld om een simpel griepje of een luchtweginfectie, dan is de werknemer meestal snel weer op de been. Bij kortdurend ziekteverzuim blijft de schade voor het bedrijf beperkt tot een paar dagen loondoorbetaling en de kosten van een eventuele vervanging. Vervelend, maar doorgaans een ingecalculeerd ondernemersrisico.

Frequent kortdurend (ziekte)verzuim

Kortdurend verzuim kan echter ook andere oorzaken hebben dan een ziekte. Bijvoorbeeld: een fragiel gestel, werkstress, een conflict op het werk, of privéproblemen. In die gevallen bestaat het risico dat een werknemer zich vaker ziek meldt. Dit heet frequent kortdurend ziekteverzuim.

Onderzoek heeft aangetoond dat deze vorm van verzuim vaak leidt tot langdurig verzuim. Het is daarom zaak dit tijdig te signaleren, de oorzaken op te sporen en maatregelen te nemen. Als meerdere werknemers binnen een afdeling zich geregeld ziek melden, kan dit bijvoorbeeld duiden op een slechte werksfeer. Soms volstaat een goed gesprek om de lucht te klaren, of is een kleine aanpassing in het werk al voldoende om de oorzaak van werkstress bij een werknemer weg te nemen.

Langdurend ziekteverzuim

Als een werknemer kortdurend verzuimt, hoeft de werkgever nog niet veel te regelen. Het belangrijkste is de loondoorbetaling en de ziektemelding bij de arbodienst, bedrijfsarts of casemanager. Anders wordt het als een werknemer zes weken of langer ziek is. Dit heet langdurend ziekteverzuim. De werkgever krijgt dan te maken met de Wet verbetering poortwachter.

Ongeoorloofd verzuim

Het kan voorkomen dat een werknemer zonder toestemming wegblijft van het werk, zelfs zonder dit te melden. Dit heet ongeoorloofd verzuim. Een werknemer komt bijvoorbeeld te laat terug van vakantie of neemt zonder toestemming deel aan een stakingsbijeenkomst. Anders dan bij ziekte geldt in zo’n geval de regel ‘geen arbeid, geen loon’. U hoeft de werknemer geen salaris te betalen, want hij komt zijn arbeidsovereenkomst niet na.

Zwangerschap

Is uw werknemer zwanger? Dan heeft zij rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). U vraagt deze uitkering voor haar aan. U ontvangt de uitkering van UWV en betaalt tijdens het verlof gewoon het loon aan uw werknemer door.

Meer informatie over de ziekteverzuimverzekering